Dodávky a projektový management

CHARAKTERISTIKA

Společnost ENESA navrhuje a dodává rekonstrukce energetických systémů nejen v rámci projektů EPC, ale i na základě jakéhokoliv jiného dodavatelského smluvního vztahu. Ekonomické přínosy pro zákazníka jsou důležité u každého typu projektu.

Při přípravě projektů je důležité nejdříve komplexně posoudit stávající stav. Zjistit, kde a jak se dá efektivně snížit spotřeba energie na koncových spotřebičích, zdali je možné zpětně získávat odpadní energii, nebo zdali je možné snížit ztráty energie v rozvodech. A navrhnout technické řešení tak, aby bylo ekonomicky přínosné. Jakmile jsou koncepčně vyřešeny úspory ve spotřebě energie, má smysl se zabývat návrhem technologií pro její účinnější a ekologickou výrobu.

Pokud je energetický systém zákazníka složitější a pracuje s víc formami energií (teplo pro vytápění a ohřev vody, technologické teplo, technologická pára, vzduchotechnika, chlazení, elektrický ohřev, osvětlení, voda, atd.), je ideální vše řešit komplexně a ve vzájemných vazbách.

Jakmile je koncepce hotová a schválená zákazníkem, je možné přistoupit k realizaci:

  • vyhotovit projektovou dokumentaci
  • zajistit její schválení orgány státního dozoru
  • uskutečnit všechny dodávky a montážní práce
  • uvést celé zařízení do provozu
  • zaškolit zaměstnance zákazníka

Při vlastní realizaci je důležitý hlavně důsledný projektový management, tj. správná koordinace prací jednotlivých profesí a subdodavatelů tak, aby jednotlivé etapy realizace na sebe správně navazovaly a aby výsledné dílo bylo plně funkční.